Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a dodacie podmienky

Tieto obchodné a dodacie podmienky upravujú práva a povinnosti firmy SEA Centrum, s.r.o., Mostová 381, 958 04 Partizánske, IČO: 46626069, DIČDPH: SK2023492339, číslo účtu:... Telefónny kontakt: 0905792431 Adresa sídla: Morské Centrum Partizánske, Mostová 381, 958 04 Partizánske, E-mail: morskecentrum@gmail.com

1. Všeobecné ustanovenia

Medzi Predávajúcim (SEA Centrum, s.r.o., Mostová 381, 958 04 Partizánske, IČO: 46626069, DIČDPH: SK2023492339 - Morské Centrum, www.morskecentrum. sk) a kupujúcim vzniká pri predaji tovaru cez elektronický internetový obchod obchodno-právny vzťah, t.z. uzatvára sa Kúpna zmluva. Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené našimi obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového obchodu objedná tovar na stránke www.morskecentrum.sk.

2. Objednávka a Dodacie podmienky

Len pravdivé a úplné vyplnenie kontaktných údajov je zárukou, že tovar bude Kupujúcemu odoslaný v plnej miere. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru ak Kupujúci nezadal všetky požadované údaje. Prijatá elektronická internetová objednávka sa považuje za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná pre obe strany. Po prijatí elektronickej objednávky je Predávajúci povinný bezodkladne potvrdiť objednávku e-mailom, na adresu Kupujúceho. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: a.) Meno a Priezvisko Kupujúceho/ Obchodné meno firmy, b.) Bydlisko/sídloí, c.) číslo telefónu, d.) e-mailová adresa, e.) kód tovaru a jeho popis, f.) množstvo objednaného tovaru. Objednaný tovar Kupujúcemu odošleme spolu s daňovým dokladom poštou alebo kuriérskou službou na adresu určenú ako Miesto dodania.

Predávajúci sa zaväzuje : dodať správny tovar a množstvo tak, ako bolo uvedené v elektronickej objednávke, dodať ho v dohodnutej cene uvedenej na internetovej stránke, vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. Tovar na sklade odosielame do 24 hod., ostatný po obdržaní od dodávateľov.

Objednávka živočíchov (ryby, koraly, ostatné živočíchy) len pri osobnom odbere, alebo po dohode..

Kupujúci sa zaväzuje: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za dodaný tovar v dohodnutej cene.

 

Pri platbe cez účet Vám vystavíme najskôr faktúru, ktorú následne zaplatíte.  Preto neudávame v objednávke číslo účtu. ďakujeme za pochopenie.

3. Doručovacie a Platobné podmienky

Dodávka tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Kuriérskou službou. Objednávky nad 50€ majú poštovné zdarma (výnimky tvoria tovary nad 20kg) Objednávky do 50€ majú poštovné podľa tarify Slovenskej pošty a Kuriérske služby (viď. podmienky nákupu a dopravy).

4. Storno objednávky

Kupujúci má možnosť stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín e-mailom, alebo má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 racovných dní od prevzatia tovaru. Je nutné od zmluvy odstúpiť písomnou formou alebo on-line formulárom. Ak Kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny tá mu bude vrátená na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní. Tovar musí byť kompletne vrátený v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar od Kupujúceho najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Je povinný vrátiť mu celú sumu vynaloženú za tovar na účet Kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy písomne, ponúkame Vám vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. Tento vzor si skopírujte do Wordu, vypíšte podľa pokynov a po vytlačení a podpise ho zašlite poštou na našu adresu (aj s tovarom):

Adresa predávajúceho:

SEA Centrum, s.r.o.
Morské Centrum
Mostová 381
95804 Partizánske

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy: nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie:názov banky

S pozdravom

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (včítane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

Dátum: doplňte dátum

5. Reklamácie a Záruka na tovar

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prezrieť tovar tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Je povinný ich ihneď nahlásiť Predávajúcemu. Za poškodenia spôsosbené pri preprave tovaru neručíme. Záruka na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou.

Vzniknuté reklamácie riešime s Kupujúcim osobne alebo telefonicky dohodou v súlade s právnymi predpismi. Telefonicky na číslach: 0905792431, 0905315655 v pracovných dňoch od 10:00-18:00 , osobne na adrese Morské Centrum, Mostová 381, Partizánske. Tovar Kupujúci zašle na adresu Predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku). Kupujúci je povinný uviesť dôvod reklamácie. Po prebratí reklamácie Predávajúcim Vás tento bude informovať o ďalšom postupe.

Dôležité: Ak od nás obdržíte info-mail, že tovar bol odoslaný na Vašu adresu ale vy ho v priebehu nasledujúcich 2-4 pracovných dní neobdržíte, čo naskôr nás prosím kontaktujte na našich tel. číslach,resp. e-mailom na morskecentrum@gmail.com. Potvrdíme Vám odoslanie zásielky a poskytneme podacie číslo nedodanej zásielky, ktorú si môžete vyžiadať na príslušnom oddelení Vašej pošty.

Ďalšie ustanovenia

Registráciou v e-shope súhlasil zákazník s obchodnými podmienkami.